Rekrutacja

INFORMATOR DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE,

od dnia 16 lutego 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach, prowadzonego przez  Gminę Sulmierzyce, na rok szkolny 2018/2019.

1.WAŻNE DATY

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANI REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SULMIERZYCE

L.p.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 16 lutego 2018 r.

X

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 lutego 2018 r.

do 2 marca 2018 r.

od 18 kwietnia 2018 r.

do 23 kwietnia 2018 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca 2018 r.

do 7 marca 2018 r.

od 24 kwietnia 2018 r.

do 25 kwietnia 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 marca 2018 r.

14 maja 2018 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 13 marca 2018 r.

do 21 marca 2018 r.

od 15 maja 2018 r.

do 18 maja 2018 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

22 marca 2018 r.

 

 

21 maja 2018 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej.

2.KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU?

W rekrutacji mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2012-2015 tj. w wieku 3-6 lat.

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Gminie Sulmierzyce.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 

DZIECI 3-, 4-,  5-LETNIE (rok urodzenia 2015, 2014, 2013)

Z dniem 1 września 2017r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci trzy, cztero- i pięcioletnie( rok urodzenia 2015,2014, 2013).

Zgodnie z powyższym dzieci w wieku 4-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Natomiast dzieci 3-letnie uzyskają prawo do wychowania przedszkolnego w 2017 r.

DZIECI 6-LETNIE ( rok urodzenia 2012)

W roku szkolnym 2018/2019 dziecko w wieku 6-lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

W jakim przypadku dziecko 6-letnie może rozpocząć edukację w klasie pierwszej?

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci, które realizowały w roku szkolnym 2017-2018 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, nie muszą posiadać opinii wydanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

3.KRYTERIA REKRUTACJI

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

KRYTERIA USTAWOWE

 

Do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sulmierzyce.

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Sulmierzyce) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata*,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 5 punktów.

 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW MINISTERIALNYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1)  oświadczenie o zamieszkiwaniu w Gminie Sulmierzyce (wzór oświadczenia nr 1),

2)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr 2),

3)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

4)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia nr 3),

5)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

KRYTERIA 3-5 POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

1)  oryginału,

2)  notarialnie poświadczonej kopii,

3)  odpisu poświadczonego urzędowo zgodnie z art. 76 a § 1 KPA, odpisu lub wyciągu z dokumentu,

4)  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

DRUGI ETAP REKRUTACJI

KRYTERIA ODDZIAŁU PROWADZĄCEGO

Wskazane w uchwale Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce.

Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

1) Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 20 pkt;

2) Dziecko wychowywane samotnie przez rodzica, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą , prowadzi gospodarstwo rolne i podlega ubezpieczeniu KRUS lub uczy się w trybie dziennym – 20 pkt;

3) Dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny – 15 pkt;

4) Dziecko, którego oboje rodzice, (opiekunowie prawni) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne i podlegają ubezpieczeniu KRUS – 10 pkt;

5) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola – 5 pkt.

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać 70 punktów

POTWIERDZENIE KRYTERIÓW DODATKOWYCH

1)  Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (wzór oświadczenia nr 4);

2) Zaświadczenie potwierdzające naukę rodzica (opiekuna prawnego) w trybie dziennym;

3) Aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku rekrutacyjnego) ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

4) Zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników;

5) Zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny;

6) Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata, złożona w tym samym co kandydat przedszkolu, w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

 • może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • może zwrócić się do Wójta Gminy Sulmierzyce o potwierdzenie tych okoliczności,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Wójt Gminy Sulmierzyce korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. UWAGI:

 1. przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
 2. w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia,  mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl, wykonany nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem wniosku rekrutacyjnego.

Proszę wejść na stronę i za pomocą wyszukiwarki baza przedsiębiorców, wyszukać i wydrukować zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie dołączyć je do wniosku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zawiera następujące dane:

 

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców dziecka

5. WZORY OŚWIADCZEŃ:

Deklaracja

Wniosek

Wzór oświadczenia 1. Oświadczenie, że dziecko wraz z rodzicami jest mieszkańcem Gminy Sulmierzyce.

Wzór oświadczenia 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Wzór oświadczenia 3. Oświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.

Wzór oświadczenia 4. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego lub studiowaniu w trybie dziennym.

6. REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Regulamin

Harmonogram

Oświadczenie – potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola