Organizacja

Czas pracy przedszkola

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 16.00.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy rozkład dnia dla dzieci młodszych i starszych. Zachęcamy do kliknięcia na interesujące Państwa grupy i do zapoznania się z ramowym planem pobytu Państwa pociech w przedszkolu.

ROZKŁAD DNIA-GRUPY 3-4 latki

ROZKŁAD DNIA-GRUPY 5-6 latki

 

 Rada Gminy w Sulmierzycach

Na mocy uchwały NR XLIX/310/2018

z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5  w przedszkolach i oddziale przedszkolnym, prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce

Uchwaliła co następuje:

 • 1. Ustala się bezpłatne 9-godzinne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziale przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Sulmierzyce.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady gminy :

Tadeusz Kruszyński

 

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach ma wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • Dzień przedszkolaka
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Praw Dziecka/ Światowy Dzień Życzliwości
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Spotkanie opłatkowe/ Jasełka
 • Bal Karnawałowy
 • Spotkanie z Babcią i Dziadkiem,
 • Zdrowo i wesoło witamy wiosnę
 • Światowy Dzień Ziemi
 • Święto Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie absolwentów

Funkcjonowanie naszego przedszkola w środowisku lokalnym

Aktywnie współpracujemy z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspieramy rodziców w wychowywaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania  i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci

Współpraca z rodzicami ma formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • organizacja zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń (pedagogizacja ) i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz oddziału przedszkolnego i poszczególnych grup.

Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki /imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci rodziców.

W naszym przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak, aby dzieci były aktywne i radosne.

Zajęcia dla przedszkolaków oferowane przez nasze przedszkole:

1. Oferta bezpłatnych zajęć dodatkowych

 • Język angielski – mgr Artur Stankiewicz
 • Religia – mgr Longina Jackowska
 • Zajęcia w ramach projektu „Radosne przedszkolaki”- ćwiczenia ogólnorozwojowe- mgr Katarzyna Rabenda, mgr Małgorzata Brożyna- Koniowska, mgr Paulina Wielgan, mgr Sylwia Komur, mgr Klaudia Koch
 • Taniec- „Zespół Czadersów”
 • Teatrzyki
 • Spotkania z muzyką z Ulą Pakułą

W roku szkolnym 2018/2019 spotkania z muzyką będą odbywały się w następującym porządku:

14 WRZESIEŃ - "Ważne zasady, powitanie jesieni"

12 PAŹDZIERNIK - "Śpiewajmy Tuwima"

16 LISTOPAD - "100 lat niepodległości"

14 GRUDZIEŃ - "Święta, nasze tradycje i zwyczaje"

11 STYCZEŃ - "Karnawał"(samba, zumba, lambada)"

8 LUTY - "Nasze tradycje- ludowe rytmy"

15 MARZEC - "4 żywioły (zimia, woda, ogień, powietrze)

12 KWIECIEŃ - "Uwaga smog, chcemy żyć zdrowo"

17 MAJ - "Emocje ( radość, smutek, złość, miłość)"

7 CZERWIWC -  "Bezpieczne wakacje"

2. Zajęcia specjalistyczne

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Terapia logopedyczna – mgr Alina Wiśniewska
 • Opieka pedagogiczna- mgr Sylwia Komur

3. Przedszkolny Zestaw Programów oraz Projektów:

 • Grupy 3-4 latków: Program „Wokół przedszkola” – Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
 • Grupy 5-6 latków: Program „Wokół przedszkola” – Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
 • „Logopedyczne igraszki” – profilaktyka logopedyczna 
 • Zabawy z językiem angielskim
 • „Kubusiowi przyjaciele natury”- zajęcia promujące postawy proekologiczne
 • Projekt pt. „Mały miś w świecie wielkiej literatury”
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  „Piękna Nasza Polska Cała ”
 • Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”- zajęcia kształtujące u dzieci postawy prozdrowotne poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
 • Projekt „Necio pl.” - nauka bezpieczeństwa w Internecie

Opis programów i projektów do pobrania (kliknij tutaj)

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także jest poszerzana o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Nowoczesne metody pracy, a także sposoby postępowania, mają zapewnić dzieciom osiąganie sukcesów rozwojowych.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe:

 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Obcowanie ze sztuką

Metody słowne:

 • Rozmowy
 • Opowiadania,
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się
 • Metody żywego słowa

W organizacji procesu edukacyjnego w przedszkolu preferowane są twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka.

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi.
Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego;
- świadomości przestrzeni i działania w niej;
- dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń , w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.

Weronika Sherborne wyróżnia grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:
- ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
- ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
- ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
- ćwiczenia twórcze.

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

Twórcą metody gimnastyki twórczej, zwanej również metodą improwizacji ruchowej czy nowoczesnym tańcem wychowawczym był Rudolf Laban. Powstała ona w opozycji i w akcie protestu wobec ruchu odwzorowywanego, wykonywanego na komendę i polega na ruchu podejmowanym zgodnie z własną inwencją, fantazją i doświadczeniem. Zgodnie z tą koncepcją ćwiczenia gimnastyczne powinny mieć formę zadań otwartych, które zapewniają swobodę i możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu, a tym samym wyrażania swojej indywidualności. Każdy ćwiczący wykonuje zadania ruchowe na swój sposób ( bez pokazu). Zajęcia prowadzone są w luźno ustawionej grupie, a pozycja wyjściowa do ćwiczeń jest dowolna dla każdego dziecka. Elementem towarzyszącym wykonywaniu zadań ruchowych może być muzyka.

Tematyka zadań ruchowych dotykająca pięciu zasadniczych tematów  i przykładowe ćwiczenia w obrębie każdego z nich:

 1. Wyczucie (świadomość) własnego ciała. 

- Gąsienica - leżenie przodem, dzieci pokazują jak porusza się gąsienica;

- Słoń, wróbel, kot... - naśladowanie ruchem wymienionych zwierząt (pokażcie jak porusza się kot, który próbuje upolować mysz);

- Kwiatek - dzieci pokazują jak rozwija się kwiatek, gdy świeci słońce i jak się zamyka, gdy słońce zachodzi;

Dotykanie jedną częścią ciała do drugiej, np.: łokieć wita się z piętą, czoło wita się z kolanem, nos wita się z ręką.

 1. Wyczucie ciężaru i czasu. 

- Piłka - dzieci pokazują jak odbija się ciężka piłka, a jak lekka dmuchana;

- Film - dzieci pokazują jak zachowują się ludzie na filmie, który jest przyśpieszony, a jak na filmie zwolnionym;

- Chwytanie baniek mydlanych, opadających liści lub, piórek.

 1. Wyczucie przestrzeni. 

- Pułapka - dzieci wyobrażają sobie, że ich buty przykleiły się do podłogi, należy spróbować je 'odkleić';

- Motylki - dzieci pokazują jak fruwają motylki;

- Rysunki - przy muzyce dzieci rysują w powietrzu dowolne figury, następnie poruszają się po sali wg narysowanego przez siebie projektu.

 1. Rozwijanie wyczucia płynności ruchu i ciężaru ciała w przestrzeni i czasie.

- Pszczoły - (przy muzyce) slalom między kwiatkami;

- Wiatr - dzieci pokazują jak porusza się człowiek idący pod wiatr i jak idący z wiatrem;

- Swobodny taniec przy muzyce na pauzę przyjęcie zastygłej pozycji ciała.

 1. Adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera lub grupy.
  - Lustro (w parach) - jedno dziecko wykonuje dowolne ruchy, drucie stojące naprzeciw niego powtarza je wiernie(zmiana ról);

- Taniec - dzieci tańczą przy muzyce, na pauzę dowolną częścią swojego ciała starają się dotknąć dziecka stojącego najbliżej.
W tej koncepcji wychowania fizycznego dziecko ćwiczy to, na co ma ochotę i na co je stać. Liczy wyłącznie na siebie, ponieważ nikt niczego mu nie narzuca, ale i nikt mu nie pomaga.

Założeniem gimnastyki twórczej Rudolfa Labana jest wiązanie ruchu ze słowem, rytmem i muzyką. Nauczyciel podczas zajęć nawiązuje do pór roku, ważnych wydarzeń, wykorzystuje znane dzieciom piosenki i wierszyki. Różnorodność form ruchowych oraz sposób zajęć stwarza dzieciom możliwość twórczego działania. Sprzyja temu atmosfera towarzysząca zajęciom: swoboda, humor, śmiech. Rudolf Laban duży nacisk kładł nie na efekt, lecz na sposób wykonania, tworzenia przez dziecko ruchu. Dziecko podczas zajęć jest jednocześnie aktorem i autorem.

Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”

Polega ona na rozwiązywaniu problemów przez dzieci. Wszyscy uczestnicy rozmowy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, które nie podlegają ocenie. W tej metodzie liczy się ilość pomysłów. Po zakończeniu propozycji wymyślonych przez dzieci przystępuje się do wybierania ich pod katem przydatności do tematu. Metoda ta wpływa na integrowanie się dzieci między sobą. Przykłady: "Co by było, gdyby nie było samochodów", "Jak wyobrażasz sobie wiosnę"

 

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda ta polega na doskonaleniu bodźców wzrokowych, słuchowych i ruchowych z wykorzystaniem znaków graficznych i piosenek. Kształci zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi ważnymi w procesie nauki czytania i pisania. Przykłady: wodzenie palcem po wzorze, ćwiczenia w orientacji lewej i prawej strony ciała, tworzenie własnych wzorów do piosenek oraz tekstów. 

"Dziecięca matematyka" –metoda Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej

Metoda ta wprowadza dzieci w świat matematyki, bazując na konkretach z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (żołędzie, kasztany), plastycznego, obrazkowego itp. Dzieci przez praktyczne działania uczą się liczyć, mierzyć, ważyć segregować, klasyfikować, tworzyć zbiory, rytmy, ćwiczą orientację w przestrzeni (strona prawa i lewa, określenia: nad, pod, za, obok, u góry, na dole)

Pedagogika Zabawy KLANZA

Metoda ta preferuje wprowadzenie do zajęć edukacyjnych zabaw o charakterze integracyjnym w formie tańców, pląsów, daje możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowo, plastykę oraz inne środki wyrazu.

Kinezjologia Edukacyjna Denissona

Polega ona na uaktywnianiu lewej i prawej półkuli mózgu poprzez zabawy ukierunkowane na ruch ciała. Edukacja poprzez tę metodę wpływa na poprawę wzroku, pamięci, zmysłu dotyku, koordynacji i postawy ciała. Przykłady: rysowanie leniwej ósemki, zgniatanie papieru raz prawą raz lewą reką, rysowanie obiema rękami naraz kółek, kresek.

Metoda wg koncepcji Carla Orffa

Głównym celem tej metody jest rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez muzykę i ruch, daje okazję do rozładowania napięć emocjonalnych i do ich odreagowania. Ideą tej metody jest to, że wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch, otoczenie

Metoda symultaniczno –sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej

Wprowadza ona dzieci w świat czytania poprzez zabawy z sylabami otwartymi np. (KA, RE, MI, TY) i zamkniętymi (AT, IM, ET, OB), czytanie całościowe wyrazów i prostych tekstów.

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu

Do Rady Rodziców zostali wybrani:

Grupa 3- latków

 1. p. Monika Szczepanek- przewodnicząca
 2. p. Karolina Kuśmierek-  sekretarz
 3. p. Karolina Gonerska- skarbnik

Grupa 4- latków

 1. p. Wioletta Gajda- przewodnicząca
 2. p. Sandra Biniecka-  sekretarz
 3. p. Beata Gaik- skarbnik

Grupa 5- latków

 1. p. Ewelina Frymus- przewodnicząca
 2. p. Monika Pop-  sekretarz
 3. p. Joanna Stępień- skarbnik

Grupa 5,6- latków

 1. p. Angelika Beśka- przewodnicząca
 2. p. Aneta Karpińska-  sekretarz
 3. p. Jolanta Mesjasz- skarbnik

Grupa 6- latków

 1. p. Monika Toma- przewodnicząca
 2. p. Aleksandra Pazera-  sekretarz
 3. p. Alicja Żurawska- skarbnik

Rada Przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

Do Rady Przedszkola zostali wybrani:

 1. p. Monika Szczepanek
 2. p. Wioletta Gajda
 3. p. Ewelina Frymus
 4. p. Angelika Beśka
 5. p. Monika Toma